Zorg

Zorg voor uw kind 

Onze leerlingen zijn ons uitgangspunt. We vinden het dan ook belangrijk om ons onderwijsaanbod goed af te stemmen op de kinderen. Ook al zitten leerlingen van eenzelfde leeftijd bij elkaar in één groep, we weten en ervaren dat iedere leerling zijn of haar eigen behoeften, capaciteiten en leerstijl heeft. Hiermee willen wij rekening houden. 

Daarom hebben we ons onderwijsaanbod zo ingericht dat alle leerlingen zó worden aangesproken dat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen. We hebben daartoe verschillende middelen en methodes in huis, bijvoorbeeld Cito-toetsen, methodegebonden toetsen, groepsplannen en evaluaties. Ook werken wij met een observatie- en registratiesysteem. Sinds het schooljaar 2012 – 2013 werken wij in de groepen 1-2 met een observatie- en registratiesysteem, namelijk KIJK. Dit systeem geeft niet alleen inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, maar laat een volledig beeld van hun totale ontwikkeling zien. 

Als het iets moeilijker gaat 

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn met rekenen of taal, met concentratie, maar ook met samen spelen of samenwerken. De leerkracht overlegt dan met de ouders over welke hulp gewenst is. Samen met u worden vervolgens stappen ondernomen om uw kind die hulp of extra aandacht te bieden die het nodig heeft. 

Het kan gebeuren dat de school zelf niet voldoende mogelijkheden heeft om de situatie van uw kind echt te verbeteren. De school kan dan, na overleg met u, een passend zorgteam inschakelen. Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. 

Ondersteuningsplan 

Nadrukkelijk stellen we hier dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goed en thuisnabij onderwijs dat aansluit op hun specifieke behoeften. Op De Appel willen wij, naast de basisondersteuning, ook breedteondersteuning bieden en ons richten op kinderen met extra zorgbehoeften. Wij hebben de (on)mogelijkheden die wij aan zorgleerlingen kunnen bieden, beschreven in het Ondersteuningsplan van de school.