Onderwijs

De school als leefgemeenschap

Het leren en spelen in groepen vraagt om regels. Dat betekent dat we een bepaalde standaard van normen en waarden handhaven, waardoor ieder zich veilig kan voelen en kan rekenen op respect van de ander. Het team hanteert vaste afspraken naar elkaar toe. Dat wil zeggen dat we laten zien wie we zijn en hoe we willen dat wij met elkaar omgaan. Dit dragen we ook over aan de kinderen. In het vaststellen en handhaven van normen en waarden hebben school en ouders elkaar nodig. 

Klimaat van de school

We proberen een sfeer te creëren waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en optimaal kunnen leren en groeien. Ook voor alle mensen die werken op de school moet er een positief werkklimaat van veiligheid, openheid en eerlijkheid zijn. Binnen de klassen in de school worden regels en afspraken gehanteerd. Deze leefregels worden regelmatig in de klassen besproken. Wij vragen teamleden, leerlingen en ouders om zich aan deze leefregels te houden. De leefregels hangen duidelijk zichtbaar in de school. In de Gouden en zilveren weken besteden we extra aandacht aan deze regels en het klassenklimaat. Wij zijn een rookvrije school. 

Pesten op school

Pesten is een verschijnsel dat in de omgang tussen kinderen voorkomt, maar niet door ons wordt getolereerd. Wij hanteren op school een pestprotocol. Door regelmatig aandacht te schenken aan normen en waarden, respect en omgangsvormen willen wij het pesten tegengaan. Wij verwachten dat ouders hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat fysiek en verbaal geweld op school niet wordt geaccepteerd. Indien dit wordt geconstateerd zal hiervan melding worden gedaan aan de ouders. Soms kan dat leiden tot een gesprek met de leerkracht en de ouders. We gaan ervan uit dat er in zo’n gesprek een oplossing wordt gevonden. Echter, gedrag van kinderen of ouders dat de veiligheid op school bedreigt zullen wij niet tolereren. Als hier sprake van is, kan het nodig zijn een leerling tijdelijk te schorsen. Dit gebeurt altijd volgens de door KPO vastgestelde procedure. De regels met betrekking tot schorsing en verwijdering kunt u terugvinden in de bovenschoolse gids of opvragen bij de directeur.

Actief burgerschap en sociale integratie

Scholen willen het actieve burgerschap en de sociale integratie van hun leerlingen bevorderen. Onder actief burgerschap wordt verstaan: ‘de bereidheid en het vermogen van personen en groepen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’. Het werken aan actief burgerschap en sociale integratie op de basisschool moet ertoe leiden dat kinderen worden voorbereid op deelname aan de moderne samenleving. Het gaat er dan vooral om kinderen te ontwikkelen tot kritisch-democratische burgers waarbij de school hen leert om kritisch naar zichzelf en de wereld om hen heen te kijken. Een en ander komt ook tot uiting in de manier waarop wij onze leefregels vorm hebben gegeven, de methode Kwink volgen en communiceren met elkaar, met de leerlingen en met u als ouder. Wij geven stelselmatig vorm aan ons Burgerschapsonderwijs door middel van een burgerschapskalender die gebaseerd is op de SLO doelen voor Burgerschapsonderwijs. 

Sociale en fysieke veiligheid

Met plezier naar school komen is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Sociale veiligheid beperkt zich niet enkel tot de school, maar speelt zich ook thuis af. Daarom vinden wij een goede samenwerking tussen ouders en school van groot belang en betrekken we de ouders graag bij de school. Om kinderen te volgen in hun sociaal emotionele ontwikkeling hanteren we voor de kleutergroepen het observatieinstrument KIJK! En maken we een sociogram van alle groepen. Jaarlijks meten we onder de leerlingen het gevoel van veiligheid door het afnemen van een vragenlijst uit SCOL. Mocht deze aanleiding geven tot extra acties, dan gaan we daar uiteraard mee aan de slag. 

Veiligheidsplan

Voor de veiligheid van leerling en leerkracht is de school verantwoordelijk. Onze school heeft een veiligheidsprotocol. Dit document beschrijft de veiligheid op onze school. Van brandpreventie en verkeersveiligheid tot het ‘veilig voelen’ op school en in de klas. Een aantal procedures en afspraken die nu al op onze school gelden, worden in dit veiligheidsdocument opgenomen/samengevoegd. Pestprotocol, risico-inventarisatie en -evaluatie, ontruimings- plan en het Arbo-beleid maken daar dan deel van uit.