Uw betrokkenheid als ouder

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en hun school. Als ouder mag u van De Appel bepaalde zaken verwachten, bijvoorbeeld duidelijke informatie, een goed pedagogisch klimaat en oog voor de sociale ontwikkeling van uw kind. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid.

 

Als ouders kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een werkgroep of overlegorgaan. De Appel kent drie overlegvormen:

 

1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

 

2. De Medezeggenschapsraad : de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen. In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders.

 

3. De klankbordgroep ouders: in de klankbordgroep vinden enkele keren per jaar open gesprekken plaats tussen de directie en een groep ouders over een relevant onderwerp. Uit zo’n gesprek kunnen verbeterpunten voortkomen.

 

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze schooll? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen.


Meer over de wederzijdse verwachtingen van school en ouders

 

Meer over de klankbordgroep ouders