Medezeggenschapsraad

Ook op onze school is er een MedezeggenschapsRaad (MR). Dit inspraakorgaan heeft tot doel ouders en het team medezeggenschap te geven. Onze MR bestaat uit een voorzitter, secretaris en leden. De huidige raad bestaat uit zes personen: drie ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (de personeelsgeleding). De directeur woont als adviserend lid de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur.


Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht advies te geven aan het schoolbestuur dan wel instemming te verlenen aan beslissingen van het schoolbestuur. De MR vergadert 6-7 keer per jaar.  De vergaderingen staan op de jaarkalender.

 

Elk lid van het onderwijzend personeel en elke ouder kan deze als toehoorder deze bijwonen. Dit jaar bestaat de MR uit de volgende personen:

 

 

Namens het team:  
Voorzitter/Penningmeester:  Mevr. N.Djuricic
Lid:  Mevr. L. Kerremans
Lid:  Mevr. M. Schrauwen
Namens de ouders:
Lid: Dhr:R.Morales
Lid: Dhr. Van den Berg
Lid: Mevrouw Cömert

 

p/a Van Goghlaan 9a   4703 JA Roosendaal, tel: 0165-571676