Klachtenregeling en Meldcode

Schoolcontactpersoon

Iedere school bij KPO kent een schoolcontactpersoon. Voor onze school is dat Juf Marlinde of juf Astrid. De schoolcontactpersoon is aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten / vragen aangaande seksuele intimidatie en machtsmisbruik in het algemeen. Dat geldt voor zaken, die zich afspelen binnen de schoolsituatie en tevens alle andere activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. Voor problemen buiten de schoolsituatie is de groepsleerkracht de aan te spreken persoon voor leerlingen en ouders. Dat geldt voor allerlei andere schoolse aangelegenheden. De schoolcontactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de kla(a)g(st)er en begeleidt deze naar de externe vertrouwenspersoon (bij de GGD). Schoolcontactpersonen fungeren als vooruitgeschoven posten van de externe vertrouwenspersoon. Schoolcontactpersonen hebben voor de school ook een taak in voorlichting over de bestaande klachtenregeling (Voor de volledige klachtenregeling verwijs ik u naar de Bovenschoolse Gids, de website van KPO Roosendaal en ook is te downloaden van onze website).

 

• Contactpersonen zijn voor leerlingen, ouders en personeel.

• Contactpersonen hebben een taak in de voorlichting over de bestaande klachtenregeling.

• Contactpersonen zorgen voor de eerste opvang van de klager op school.

• Contactpersonen begeleiden de klager waar wenselijk.

 

Meldcode

Het gebruik van een meldcode heeft een positief effect op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals die in hun beroep omgaan met kinderen moeten daarom verplicht met een meldcode gaan werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld.

 

Het gaat om de meldcode voor:


- huiselijk geweld;
- kindermishandeling;
- seksueel geweld;
- vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis);
- eer gerelateerd geweld;
- ouderenmishandeling

 

KPO Roosendaal en daarmee KPO Basisschool De Appel, beschikt over een meldcode én zorgt voor het scheppen van de randvoorwaarden waardoor de beroepskrachten die binnen een organisatie werkzaam zijn, de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen. De volledige meldcode kunt u opvragen op school of downloaden van de website